E-mail адрес

a.atanasova@hidrokan.com

Телефон

(359) 889 81 43 78

Услуги

Услуги

 • Технически консултации преди процеса на проектиране и изготвяне на тръжни документи;
 • Изготвяне на инвестиционни проекти във всички фази на проектирането
 • Моделиране на водопроводни и канализационни мрежи
 • Контрол и координация по време на строителство;
 • Въвеждане в експлоатация и оптимизация;
 • Обследване на съществуващи канализационни и водоснабдителни мрежи
 • Предоставяне на консултантски услуги: финансови/водни загуби, определяне на водни тарифи и пр.;
 • Обучение и изграждане на капацитет на служители за опазване на околната среда и водите;
 • Подобряване ефективността на общинските институции с консултанска дейност;
 • За частните инвеститори предлагаме Управление на инвестиционното проектиране и управление на строителството до въвеждането му в експлоатация.

Обхватът на дейност на фирмата включва консултантски услуги, проектиране и участие във всички фази на проучване и строителство, включително съпътстващата ги инженерна дейност.

Разработените проекти са съобразени с изискванията по ФИДИК, на ИСПА, ОПОС към Министерството на околната среда и водите, както и проекти по САПАРТ и Министерството на земеделието и храните по Програма за развитие на селските региони.

Проектиране и планиране

Обхватът на дейност на фирмата включва консултантски услуги, проектиране и участие във всички фази на проучване и строителство, включително съпътстващата ги инженерна дейност.

Разработените проекти са съобразени с изискванията по ФИДИК, на ИСПА, ОПОС към Министерството на околната среда и водите, както и проекти по САПАРТ и Министерството на земеделието и храните по Програма за развитие на селските региони.

Проучване на околната среда

Ние предлагаме широка гама от екологични изследвания и мониторингови работи:

 • Геоложки проучвания;
 • Геотехнически проучвания;
 • Геоекологични проучвания;
 • Хидрогеоложки проучвания;
 • Разработване на планови документи за екологична политика;
 • Моделиране на факторите на въздействие върху околната среда;
 • Мониторинг на околната среда;
 • Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
 • Оценка на минералните находища и запасите от подземни води;
 • Лаборатория – услуги за вземане на проби и тестване (отпадъци/твърди биогорива, повърхностни/отпадъчни води, почва, земя.

Инженерен строителен  надзор

 • Инфраструктурни обекти на водоснабдяването и канализацията;
 • Хидротехническа инфраструктура
 • Обекти на транспортната инфраструктура
 • Сгради и конструкции.

Управление на проекти

Разработване на планови документи за съответния отрасъл на икономиката;

Разработка плановых документов для соответствующей отрасли экономики;

 • Разработване на териториалноустройствени документи;
 • Изготвяне на предпроектни проучвания;
 • Разработване на проектна документация;
 • Изготвяне на тръжни досиета;
 • Действа като представител на Клиента;
 • Предоставяне на консултации;
 • Предоставяне на експертни услуги;
 • Подкрепа на бенефициента след приключване на инвестиционната фаза.
 •  Разработка документов территориального планирования;
 •  Подготовка ТЭО;
 •  Разработка проектной документации;
 •  Подготовка тендерных файлов;
 •  Выступает в качестве представителя Клиента;
 • Предоставление консультаций;
 •  Предоставление экспертных услуг;
 •  Поддержка бенефициаров после завершения инвестиционной фазы.

Опит в проектиране на обекти, които са финансирани с европейски средства

От основаването на фирмата, инженери на ХИДРОКАН ЕООД вземат участие като водещи специлаисти в колективите на различни международни фирми, които бяха наши консултанти по проекти по ИСПА, финансирани от Европейския съюз.